Begrepsforklaring

Primærfaktor (PF):

     Hvor langt nedover må jeg minimum bevege meg for å komme til et høyere punkt?

Fra Wikipedia: Primærfaktor er et mål på hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. Primærfaktoren til en fjelltopp er den minste vertikale avstanden en må gå ned for å komme opp til et høyere punkt. Primærfaktoren kan umiddelbart virke som en uinteressant størrelse, men den spiller en stor rolle når en lager lister over fjelltopper.

En topp kan defineres som et punkt som er slik at terrenget – i alle retninger fra toppen – går enten bortover eller nedover. Det går i alle fall ikke oppover. Det er imidlertid et praktisk problem med denne definisjonen: Hver eneste frittstående stein blir et toppunkt. Derfor er det vanlig å definere fjelltopper som toppunkter med en primærfaktor på minst 50 meter, men av og til brukes 30 meter, 10 meter eller andre verdier. For eksempel er Keilhaus topp (2355 moh) ofte ikke med på lister over Norges høyeste fjell, ettersom toppen bare har en primærfaktor på bare ca 20 meter, på tross av at toppen er blant Norges høyeste toppunkter.

En sport i Norge er å “samle” på 2000-metere – det vil si å bestige flest mulig topper med høyde 2000 meter eller mer. Med en primærfaktor på minst 30 meter er det 230 fjelltopper over 2000 m i Norge. Med en primærfaktor på 10 meter er antallet over 300.

Om PF-lista:

 • Ferdig utarbeidet: 27. 4. 2005
 • Publisert: 29. 5. 2010
 • Revidert: 21. 2. 2016

 

Sekundærfaktor (SF):

     Hvor langt bortover må jeg minimum bevege meg for å komme til et høyere punkt?

Fra nettstedet Toppomania: Sekundærfaktoren [til en topp/et punkt] forteller hvor langt unna på jordoverflaten man minimum må dra fra toppen før man kommer til et høyere punkt.

Kommentar: Et annet navn på sekundærfaktor er isolasjonsfaktor. På tysk er begrepet kjent som dominanz, og er altså et uttrykk for hvor dominerende et fjell er i forhold til omgivelsene, dvs. hvor langt det er i distanse til neste høyere fjell.

Det er flere måter å definere sekundærfaktoren på. F.eks. må det avgjøres om det er avstanden til toppunktet av nærmeste høyere fjell som beregnes, eller om det er avstanden til nærmeste høyere punkt på jordoverflata (som ikke nødvendigvis er et toppunkt) som beregnes. For min liste over de 50 toppene på Helgeland med høyest sekundærfaktor har jeg lagt førstnevnte definisjon til grunn. Jeg har dessuten eliminert topper / høydepunkter som er under 100 meter over havet.

Om SF-lista:

 • Ferdig utarbeidet 2. 5. 2005
 • Publisert 29. 5. 2010.
 • Revidert: 22. 2. 2016

 

Topplista:

Topplista er en oversikt jeg har utarbeidet over de 150 høyeste fjelltoppene på Helgeland med primærfaktor > 50 meter. Den er sortert alfabetisk og etter høyde over havet.

Det forekommer noen få tvilstilfeller (mht om primærfaktoren er tilstrekkelig høy til å kvalifisere seg for en plassering på lista eller ikke). Under utarbeidelsen av topplista har jeg kun benyttet meg av kart og ekvidistanselinjene (høydekotene) som framkommer der. Estimeringen av primærfaktoren for hver enkelt fjelltopp har slik sett vært fundert på den informasjonen som kartene har kunnet tilby. Verdt å merke seg er det at også topper / høydepunkter med tilstrekkelig høy PF, som befinner seg på bre, er tatt med, selv om høyden på disse naturligvis kan variere.

Jeg har i ettertid avdekket noen åpenbare trykkfeil i kartene (feil i den numeriske høydeangivelsen), i tillegg til et par forglemmelser som jeg selv har gjort. Under revisjonen i 2016 registrerte jeg at kartverket selv hadde fjernet de nevnte trykkfeilene. En del fjelltopper hadde dessuten fått endret høydeangivelse med noen få meter i forhold til tidligere informasjon. Mest utslagsgivende i så måte var det for Lukttinden i Vefsn, som hadde “vokst” med hele fem meter. Noen få topper har etter revisjonen blitt lagt til i lista, mens andre har falt ut.

Om Topplista:

 • Ferdig utarbeidet: april 2005
 • Publisert: 29. 11. 2009
 • Revidert: 15. 2. 2016

 

Kronlista:

Kronlista er en oversikt over 150 fjelltopper på Helgeland som ikke er spesielt høye (ingen kommer med på topplista), men som jeg likevel mener er interessante. Den er sortert alfabetisk og etter høyde over havet.

Når jeg har vurdert hvilke topper som skal være med på kronlista, har jeg lagt flere kriterier til grunn. For det første har fjelltopper med høy primærfaktor (se egen PF-liste) som ikke er med på topplista tatt med. Dernest har fjell med høy sekundærfaktor (se egen SF-liste) som ikke er med på topplista tatt med. Samtlige kommunetopper (høyeste fjelltopp i hver enkelt kommune) som ikke figurerer på topplista er også inkludert. Alle disse kriteriene er objektive mål.

I tillegg har jeg foretatt en subjektiv vurdering, som igjen baserer seg på flere kriterier. For det første ville jeg ha en stor geografisk spredning. De høyeste fjellene ligger som oftest i innlandet (geografisk overrepresentasjon av innlandsfjell på topplista). Av denne grunn har jeg vektlagt å få med mange fjell fra kyst- og fjordstrøkene som en kompensasjon. Samtlige kommuner er representert enten på topplista eller på kronlista, til og med skjærgårdskommunen Herøy er representert med en topp.

Jeg ville også ha med fjelltopper som er kjent i befolkningen (tilgjengelighet, karakteristisk utseende, sagn, etc.) og fjell som det knyttes en bestemt historie til. Eksempler på førstnevnte gruppe er Øyfjellet ved Mosjøen, Lovundfjellet og Torghatten. Eksempler på sistnevnte gruppe er Nasafjellet i Saltfjellet, der det har vært sølvgruver for flere hundre år siden og Dønnesfjellet på Dønna med sin høye kulturhistoriske verdi.

I og med at jeg har lagt til grunn subjektive vurderinger / kriterier for utarbeidelsen av lista, har jeg måttet tenke nøye gjennom hvilke topper som skulle være med eller ikke. Mange fjelltopper som i og for seg er interessante måtte utelates ettersom jeg hadde satt et tak på 150 topper. Det er uansett ikke noe fasitsvar. Lista er utarbeidet for moro skyld, og har ikke annen hensikt enn å gi undertegnede og eventuelt andre “et spark bak” for å komme seg på stadig nye topper.

Om Kronlista:

Selve navnet, “kronlista”, er hentet fra den høyeste toppen i De sju søstre – Botnkrona. Denne fjelltoppen har høyest primærfaktor av de toppene som ikke er representert på topplista. Botnkrona er dessuten det høyeste øyfjellet på Helgeland, med sine 1072 moh.

 • Ferdig utarbeidet: 23. 5. 2005
 • Publisert: 27. 5. 2010
 • Revidert: 20. 2. 2016

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial