På liv og død

Det er de utroligste historier som kommer for dagen ved å saumfare gamle bygdebøker. I vinter har jeg gjort et dypdykk i gårdshistorien for Meløy, lengst nord på Helgeland, og Bindal, lengst sør på Helgeland. Midt blant knusktørt stoff som slektshistorikk og eiendomsforhold, dukker det opp fortellinger spekket med dramatikk.

Ras, skred og flom har gjennom alle tider hjemsøkt vår del av landet – noen med mer skjebnesvangert utfall enn andre. I denne artikkelen tar jeg for meg et utvalg katastrofale hendelser i henholdsvis Meløy og Bindal. Disse gamle vitnesbyrdene synes jeg fortjener å bli løftet fram i lyset igjen. Vi begynner i nord.

Kart over fjordstrøkene i søndre del av Meløy med innplotting av steder nevnt i teksten.


Gårdsbruket Steinholt, på nordsida av Bjærangfjorden, ble utsatt for to is- og sørpeskred med knapt ti års mellomrom i etterkrigstida. Dramatikken som utspant seg er levende beskrevet i bygdeboka:

Ingen var klar over at det var skredfare der husene ble bygd, og i de første 25 årene gikk da også alt godt. Men i 1947, mens Frithjof var på Lofoten, kom det første snø- og israset. Det rev vekk halve fjøset og slo i hjel Ragna og kua som hun satt og melket. Resten av besetningen ble gravd frem av snø- og issørpen uskadd. Frithjof fikk beskjed om ulykken og kom heim. På det nedenforliggende bruket […] var vinduene overskvettet og huset bevegde seg da råna gikk.

[…] Den 5. mars 1956 kom den andre råna. Også den bestod av is- og snøsørpe. Den tok alt. Lufttrykket var så hardt at en stor sommerfjøs ble blåst bort, enda ikke en snøball hadde råkt den. Skogen ble også feid vekk.

Frithjof befant seg i siloen da skredet kom og ble funnet ihjelslått der. Resten av fjøset og hele besetningen ble tatt. Ingen av dyrene overlevde. I våningshuset på Steinholt befant Frithjofs datter, Ruth, seg. Huset ble tatt og hun ble drept. En husholderske overlevde. De fant henne 200 m nedenfor tomta. En fot stakk opp. Hun var forholdsvis uskadd.

Råna gikk videre og tok også bebyggelsen på Løset. Ole Angell var fraværende, han var på fiske. Gudrun Angell var i vaskekjelleren da råna kom, men sønnen, som var ti år, lå oppe på loftet fordi han følte seg litt uvel. Gudrun forteller selv hvordan hun opplevde skredet.

Hun lå i to timer under et snøsørpe- og islag som var så tungt og fast at hun ikke kunne røre seg. Hun lå med en kvass teglstein i nakken, og den hadde gitt henne et stort sår som siden måtte sys med flere sting. Hun var ved full bevissthet hele tiden, og prøvde å ligge så avslappet som mulig, for hun følte at hun ikke fikk luft og holdt på å kveles.

At det tok så lang tid før de fant henne, skyldtes at is- og snøsørpelaget var 4½ m der hun lå, så selv om hjelpemannskapene straks peilet seg inn på hvor husets grunnmur var, tok det tid. De måtte bruke hakke på snøen, så hard var den.

Gudrun klarte de to timene levende begravet uten å få varig mén, verken psykisk eller fysisk. Gutten som lå på loftet gikk det verre med. Han og huset havnet på fjorden, og trass iherdig søkning ble liket aldri funnet. Alt liv som var i fjøsene ble også ført på fjorden og drept. I alt gikk det 52 dyreliv. Tre mennesker ble drept, to overlevde nærmest som ved et under. Og siden har det ikke bodd folk på disse to brukene.

Ekteparet Frithjof og Ragna Kildal omkom i to forskjellige sørpeskred med ni års mellomrom ved heimgården under de bratte fjellene på nordsida av Bjærangsfjorden. Bildet er tatt fra Furøy i 2018.


Holandsfjorden, sør i Meløy, er et usedvanlig storslått skue der den ligger like oppunder Svartisen, flankert av mektige tinder og blåis. Fjorden er på sett og vis todelt, da et forholdsvis smalt sund snevrer inn fjordløpet på midten. Denne innerste delen kalles Nordfjorden, er 10 km lang og har et barskere klima enn den ytre delen. Ikke sjelden blir Nordfjorden – gjerne i hele dens lengde – islagt om vinteren. De ugjestmilde forholdene var nok også grunnen til at Nordfjorden forble ubebodd helt opp til nyere tid, dvs. mot slutten av 1700-tallet, da ei bølge med innflyttere fra Rana-distriktet slo seg ned i de brattlendte liene langs fjorden.

Så godt som alle nybrott ble etablert langs nordsida av fjorden eller i botnet. Men også på sørsida, under den 1454 m høye Helgelandsbukken, så enkelte optimister muligheter for utkomme for seg og sine. Trondhaugen, nærmere 300 meter over fjorden, skal ha blitt ryddet en gang på 1800-tallet. Utdrag fra bygdeboka:

Denne plassen ble tatt av ei skred mens mannen var fraværende. Skredet (råna) hadde slengt huset ut på isen og smadret det. Kona fant de død, men et spedbarn fant de lys levende i vugga som var ført langt ut på isen. Det barnet ble bestemor til Astrid Hammer (f. 1901) som bodde på gnr. 20, bnr. 4, Kilvikmoen.

Mannen slapp å oppleve ulykken. Han var omkommet på veg til Lofoten i lag med flere andre fra fjorden som var med Nils Larsen Engens fembøring. Den totalforliste i Vestfjorden.

Nordfjorden sett fra Botntinden på Svartisen (2007). Et spedbarn i ei vogge ble funnet i live langt ute på fjordisen, selv om raset hadde maltraktert huset og drept mora.


Innerst i botnet av Nordfjorden finner vi Kilvik. I mellomkrigstida var dette ei livlig grend med både dampskipsanløp og butikk. Fra 1919 til 1968 var det dessuten skole her. Det var altså her at den nevnte Astrid Hammer (1901 – 1976), barnebarnet til spedbarnet som ble funnet på fjordisen, hadde sin heim. På sine eldre dager skulle Astrid oppleve en ny naturkatastrofe, da heimgrenda hennes ble lagt i grus, bokstavelig talt. Mer fra bygdeboka:

Den 21. oktober 1962 ble Kilvikgrenda rammet av en storflom man aldri før hadde sett maken til. På noen timer smeltet nesten en meter nysnø i fjellet på grunn av en overhendig mildværsfloing. Det var forresten akkurat den uværsnatta da [hurtigruteskipet] «St. Svithun» forliste på Folda. Elva steig på noen timer slik at hele innmarka var bare fossende vatn. Folk måtte rømme fra heimene sine.

Da vatnet sank andre dagen, kom katastrofen for dagen. All innmark var dekt av et svært lag av grus og stein. Alle var enige om at det ikke var mer å gjøre her. Det var bare å flytte fra. Men så fikk hver oppsitter en liten erstatning av naturskadefondet og så tok de fatt på ryddingen. Men det ble arbeid for mange ganger den erstatningen som de fikk.

Ved Sneland skole [noen km lenger ut i fjorden] raste veien ut etter storflommen. To ungdommer, Vidar Storjord og Frøydis Brandzæg, som var forlovet, skulle kjøre på motorsykkel innover for å se på oversvømmelsen inne i Kilvik. Veien var da nettopp rast ut og de havnet i elva og omkom begge to. En tragedie som gjorde et dypt inntrykk på folk i fjorden.

Grenda Kilvik innerst i Nordfjorden ble bokstavelig talt lagt i grus i 1962, og folket måtte rømme unna vannmassene. Den over 1450 m høye Helgelandsbukken ses t.h. i bildet.


Nærmest som en kuriositet kan det nevnes at meløyfjerdingene også har erfaring med en annen og langt sjeldnere type naturkatastrofe. Den myteomspunne Fonnøren gård skal etter sigende ha blitt totalt utradert og slukt av bremassene da en av Svartisens utløpere, Engabreen, sakte, men sikkert krøp helt nedover mot Holandsfjorden på 1720-tallet og knuste alt som lå i dens vei. Det var på denne tida den såkalte «lille istid» nådde sitt klimaks.

I lyse sommernetter kan Holandsfjorden fortone seg idyllisk. Her fra en tur til Bjørntinden i 2011.


Forflytter vi oss fra fjordstrøkene lengst nord på Helgeland til lengst sør på Helgeland, kommer vi til Bindal – bygda som har gjort seg viden kjent for sin båtbyggerkunst gjennom hundrevis av år. Også her finner vi en svært rasutsatt fjord – Tosen. Fjorden er egentlig en forlengelse av Bindalsfjorden, og skjærer seg vel tre mil inn i landet. Bratte fjell og flog preger sidene, og på lange strekninger er det umulig å komme seg i land om det skulle blåse opp til uvær.

Likevel har folk klort seg fast i fjellsidene for lengre eller kortere perioder, ryddet seg bruk der det var en gressplett for ei ku eller to, og karret seg ned til naustet for å ro fiske i fjorden. Beboerne på gården Finnli, som lå på ei lita hylle på søraustsida av fjorden, 100 m oppe i flogene, fortalte om hyppige snøras. Det skjedde at bygninger ble tatt og at snøen kom inn vinduene.

Kart over midtre og indre deler av Tosen med innplotting av steder nevnt i teksten.


På nordvestsida av fjorden lå gården Hammarli – også denne høyt over fjorden. Ifølge bygdeboka er det dokumentert bosetting siden 1600-tallet, men trolig er bosettingshistorien eldre. For drøyt 200 år siden, nærmere bestemt i 1815, ble gården utsatt for et dødbringende skred. Vann og sørpe hadde over lengre tid blitt demt opp av noe fastere snø i et lite dalsøkk like ovenfor gården. Til slutt ble trykket på snødemningen så stort at den brast, og ei massiv bølge av slaps og sørpe tok  våningshuset og feide det utover skrenten og ned på sjøen. Tre mennesker omkom. Fjøset like ved sto urørt.

Mannen på gården var på vei innover fjorden fra Vassås, som på denne tida var sentrum i Bindal. Da han nærmet seg Hammarlibukta, like nedenfor heimen, dro han kjensel på hoggestabben som kom på rek, og straks etter fikk han øye på sengegavlen. Forfatteren Arvid Sveli har skrevet mer utfyllende om den dramatikken som utspant seg her. Selv var jeg med på ei «historisk vandring» til nettopp Hammarli i regi av Velfjord historielag for noen år siden, og stedet ble på nytt besøkt året etter, da et sjeldent kulturminne – ei gammel steintrapp som strekker seg fra fjorden og opp til gårdstunet –  skulle iakttas.

Flerfoldige gårdsbruk ble i sin tid ryddet i fjellsidene langs Tosen. Her fra en «historisk tur» til Hammarli i 2018.


Til slutt vil jeg nevne et spektakulært ras som skjedde midtveis i Tosenfjorden tidlig på 1800-tallet. Et digert fjellparti – Rapstein – løsnet fra fjellsida og dundret med en enorm tyngde og kraft ned mot fjorden. Hendelsen er beskrevet av Amund Helland i «Norges land og folk» – et omfattende bokverk, der den delen som omhandler Nordlands amt ble ferdigskrevet i 1907. Der står det:

Smaa stenskred og løse stene kommer oftere ned fra de steile skraaninger langs Tosens sydkyst. Rapstein i Tosen er et større fjeldstykke omtrent 400 m. langt og 200 m. høit; det er løsnet fra fjeldsiden og seget ret ned omtrent 100 m. Det staar nu i sjøen lige ind til fjeldvæggen. Overkanten av fjeldstykket har nøiagtig samme form som brudfladen i fjeldet, saa man tydelig kan se at det er løsnet fra fjeldsiden. Stykket har nogenlunde formen af en kile. Der fortælles, at blokken seg ned for vel hundrede aar siden, og at sjøen derved sattes i saa voldsom bevægelse at flere nøst og baade ved kysterne blev revet bort og sønderslaaet af bølgerne.

Tosen har rykte på seg for å være en farlig fjord, især på vinteren, med få plasser å gå i land, rasfare og isdannelse. 


Også «Bindalsboken» (1955) omtaler naturkatastrofen i Tosen:

Som et særsyn ute i Tosen kan nevnes den såkalte «Rapstein», egentlig et stort berg ca. 400 m. langt og 200 m. høit som er løsnet fra fjellsiden og glidd ned 100 m. og står nu til fjellveggen synlig ca. 30 m. over sjøen. Da dette berg for over hundre år siden ramlet ned i fjorden oppstod en bølgegang så mektig at båtnaustene på Lande falt sammen og en jekt som stod oppsatt på Bangstad ble tatt av sjøen.

Detaljkart over Rapstein. Her kommer det tydelig fram at det massive fjellpartiet har sklidd ut og etterlatt seg ei svær sprekk.


Flyfoto av Rapstein i samme målestokk som kartet over. Mye av det utraste fjellpartiet ligger under vannflata.


Ifølge Bindal bygdebok, bind 1, skal flodbølga som forplantet seg både innover og utover fjorden ha nådd opp mot 20 meters høyde og knust alt av bebyggelse og båter langs strendene, inkludert den nevnte jekta.

For mange er nok navnet Rapstein (Rappstein) knyttet til den staselige fembøringen som ligger til kai i Mosjøen, ved Helgeland museum. Nordlandsbåten er bygd av Alsli-brødrene i Bindal, og man skulle vel tro at navnet har sitt opphav i nettopp dette fjellpartiet i Tosen.

Rapstein sett fra nordsida av fjorden. Bildet er tatt under en vårskitur i 2010, uten at jeg den gang visste hva jeg hadde fotografert.